XS4 Glass door

Hoàn toàn phù hợp cho các ứng dụng này